تحقیق مأموريت، فلسفه، اهداف و طرح هاي مديريت


تحقیق مأموريت، فلسفه، اهداف و طرح هاي مديريت

مأموريت يا هدف، ديدگاه و ارزشها مأموريت يا هدف مأموريت يك سازمان هدفي را كه هر سازماني به خاطر آن وجود دارد را شرح مي دهد. بيانيه هاي مأموريت اطلاعات را فراهم مي كند و طرحي را به صورت آشكار و صريح براي پيش بردن سازمان، به سمت جلو الهام مي كند. بيانيه


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art4841.html