تحقیق مأموريت، فلسفه، اهداف و طرح هاي مديريت

مأموريت يا هدف، ديدگاه و ارزشها مأموريت يا هدف مأموريت يك سازمان هدفي را كه هر سازماني به خاطر آن وجود دارد را شرح مي دهد. بيانيه هاي مأموريت اطلاعات را فراهم مي كند و طرحي را به صورت آشكار و صريح براي پيش بردن سازمان، به سمت جلو الهام مي كند. بيانيه

ادامه مطلب


مطالب تصادفی