تحقیق آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت


تحقیق آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت

تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را مي‌توان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوس‌ترين و عيني‌


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art4849.html