تحقیق بهداشت كار و تاثیرايمني در سازمانها


تحقیق بهداشت كار و تاثیرايمني در سازمانها

ايمني و بهداشت كار با شرايط فيزيو لوژيكي واجتماعي - رواني نيروي كار كه ازمحيط كار نتيجه ميدهد ارتباط دارد. اگر سازمان تدابير امنيتي و بهداشتي درستي اتخاذ كند، افراد كمتري دچار صدمات جسمي يا اجتماعي - رواني خواهند شد. بيماريهاي متداول جسمي ناشي از كا


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art5114.html