تحقیق تاریخ ثبت اختراع در ايران


تحقیق تاریخ ثبت اختراع در ايران

فصل اول وظايف اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي • نظارت بر اجراي صحيح قانون و مقررات مربوط به ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و مالكيت صنعتي در سطح كشور (موضوع آئين‌نامه سازمان اداري و وظايف ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مصوب 12/6/40) • نظارت بر فعاليت‌ه


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art5476.html