تحقیق مرگ و مير ثبت شده در چين و ايران


تحقیق مرگ و مير ثبت شده در چين و ايران

مرگ و مير ثبت شده و نظارت در چين موقعيت متداول و رقابت كردن : خلاصه كردن : - زمينه : آمار مرگ و مير در زمان حاضركليد نهاده ها براي مدركي است مبني بر سياست سلامتي تبعه هم تراز كه همه از آن يك شناخت مختصر داريم . - در جهت حريم راه مبنا بنياد براي آمار


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art5570.html