تحقیق آشنایی با ده اصل تغيير مديريت


تحقیق آشنایی با ده اصل تغيير مديريت

چكيده به زماني برمي گرديم كه مديران اجرايي شركتهاي بزرگ، به دنبال يك هدف ساده براي خود و سازمانهايشان بودند: ثبات. سهامداران نيز خواهان كسب منفعت، كمي بيشتر از ميزان پيش بيني شده، بودند. از آنجايي كه تعداد زيادي از بازارها تعطيل و يا توسعه نيافته بود


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art5575.html