تحقیق روش بحث در کلاس


تحقیق روش بحث در کلاس

معلمان ( در جوامع غربی، بویژه انگلیسی زبان) تمایل دارند که واژه (discussion ) را به کار برند، اما دانشمندان علوم تربیتی و پژوهشگران تمایل بیشتری دارند که از واژه discourse استفاده کنند و آن را جامعتر از واژه قبلی می دانند در زبان فارسی این واژه به سخ


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art5761.html