تحقیق عوامل تهدیدکننده محیط زیست دریای خزر


تحقیق عوامل تهدیدکننده محیط زیست دریای خزر

نقش خزر در شکل دهی اکولوژیک منطقه خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا حقیقتا شایسته آن است که نام دریای مازندران بر خود داشته باشد، زیرا به هیچ وجه با مفهوم جغرافیایی دریاچه از نظر وسعت قابل مقایسه نیست بطوریکه به تنهایی نزدیک به ۴۰ درصد مجموع مساحت در


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art5867.html