تحقیق بررسي رابطه بين ورزش و بهداشت رواني


تحقیق بررسي رابطه بين ورزش و بهداشت رواني

هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه ي بين بهداشت رواني وورزش در بين دانشجويان رشته هاي ادبيات و تربيت بدني دانشگاه آزاداسلامي واحد ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از بررسي رابطه بين بهداشت رواني وورزش و همين طور مقايسه هريك از متغييرهاي عنوان شده در ب


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art5880.html