تحقیق اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران


تحقیق اهميت اخلاق و مسئوليت هاي اجتماعي مديران

باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتم


ادامه مطلبhttp://agemedicine.ir/unique/art6015.html